AEG

ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKORD 2018/19. õppeaastal

12. november

 

 

 

 

 

 

1. ÕN sekretäri valimine

2. Hoolekogusse õpetajate esindajate valimine

3. Arvamuse andmine võõrkeelte ainevaldkonna kavade muudatustele

4. Arvamuse andmine Jäneda Kooli põhimääruse muudatuste kohta

5. Jäneda Kooli arengukavale arvamuse andmine

6.Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused I õppeveerandil, ettepanekud valdkonna parendamiseks

28. jaanuar

 

 

 

 

 

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest

2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

3. Üldtööplaani ürituste II poolaasta plaani kohta arvamuse andmine

4. Arutelu õpilaste turvalisusega seotud riskide üle õppe- ja kasvatustegevuses, meetmete kavandamine riskide vältimiseks

8. aprill

 

 

 

 

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest

2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

3. Arenguvestluste tingimuste ja korra muudatuste arutelu

4. Info kooli renoveerimise toimumisest

6. juuni

 

 

 

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;

2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste põhjal järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine, klassikursust kordama jätmine, õpilaste tunnustamine

3. 9. klassi õpilastele aastahinnete alusel vajadusel täiendava õppetöö määramine

14. juuni

 

 

 

 

 

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest

2. 9. kl. lõpueksamite sooritamise tulemused, põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine

3. 2018/19. õppeaasta tulemuste läbiarutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustöö parendamiseks

4. Arengukava 2018-20123 täitmise arutelu

23. august

 

 

 

 

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest

2. 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine

3. Õppekava muudatuste arutelu

4. III kooliastme loovtööde teemade kinnitamine

 

KALENDER

loader

TULEMAS

Üritusi ei ole
Go to top