LOGOPEED-ERIPEDAGOOG

Kooli õppe- ja kasvatusprotsessi toetava tugisüsteemi üheks osaks on logopeed-eripedagoogi kõneravi- ja õpiabitunnid. Logopeedilist abi antakse suulise kõne probleemidega lastele ning lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele, õpiabitunnid toetavad õpilase arengut valdkonnas, mis takistavad õpitulemuste omandamist (nt. keskendumisvõimekus, tähelepanuhäired jms.).

Logopeedi tööülesanded:

Logopeed uurib laste ja õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajadused. Tundides toimub kõnearendus, häälduse korrigeerimine, lugemisoskuse arendamine ning kirjutamispuuete korrektsioon. Logopeed arvestab lapse individuaalseid iseärasusi ja erivajadusi. Logopeed nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid, teeb koostööd teiste õpiabi spetsialistidega. Ta hindab lapse kõneseisundit aasta jooksul, annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele, testib vajadusel kooliküpsust ning õpioskusi.

Logopeedi juurde tulevad lapsed, kellel on raskusi kõne ja/või emakeelega. Raskused võivad avalduda mitmes plaanis:

  • sõnavara on vaene ja laps kasutab sõnu sageli valesti;

  • laps ei saa kõnest alati õigesti aru;

  • raskusi on üksikute häälikute hääldamisel, äratundmisel või raskemate sõnade väljaütlemisel;

  • laps kogeleb, kõne on ebaselge;

  • laps ei saa hakkama grammatika ja õigekirjaga, kirjutamisel on palju vigu;

  • lugemisel on palju vigu ja loetust ei saada õigesti aru.

Kontakt: anne@janedakool.ee, tel. 56569764